De Wet Banenafspraak verplicht werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Hierover heeft staatssecretaris Klijnsma een akkoord gesloten met werkgeversorganisaties en de vakbonden. Inmiddels is dit ook in een wet vastgelegd die door beide kamers is aangenomen. Werkgevers krijgen eerst 2 jaar de tijd om zelf met deze afspraken aan de slag te gaan. Als het resultaat onvoldoende is kan de staatssecretaris een quotumregeling inzetten. Deze banen die moeten ontstaan voor arbeidsgehandicapten noemt men garantiebanen.
Voor die garantiebanen komen een aantal doelgroepen in aanmerking. Als bepaald is of iemand tot de doelgroep van deze regeling behoort, wordt dat vastgelegd in een landelijk doelgroepenregister.
Via dat register kan het ministerie over 2 jaar nagaan of aan de afspraak is voldaan. Lees meer 
Ook op de site van UWV vindt u meer informatie.

Zelf aanmelden?
In juni 2015 heeft de staatssecretaris de afspraken over het doelgroepenregister aangepast. Mensen kunnen zich nu ook zelf rechtstreeks melden bij het UWV voor een indicatie. Ook kunnen tussenpersonen (denk o.a. aan betrokkenen uit het onderwijs) dit voor betrokkenen doen. Deze procedure hoeft dus niet langer via de gemeenten te lopen. Zie ook...


Ondersteuning

Het Werkgevers Servicepunt (WSP) Rijnstreek kan u adviseren over de mogelijkheden, de spelregels en de beschikbare ondersteunende middelen waarop elke werkgever die een garantiebaan biedt, een beroep kan doen. Ook kan WSP Rijnstreek in samenwerking met de re-integratie-collega’s binnen het Serviceplein van Alphen aan den Rijn voor u de complete werving en selectie van kandidaten verzorgen. Hierbij werken wij ook nauw samen met UWV.
Voor mensen die vallen onder de doelgroepen van de garantiebanen, zijn de volgende instrumenten beschikbaar:

Loonkostensubsidie
Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak heel gemotiveerde werknemers. Hun productie ligt echter vaak lager. Als werkgever kunt u daarom subsidie krijgen om het stuk productiviteit dat betrokken medewerker tekort komt te compenseren. Hoe minder productief (hoe lager dus de loonwaarde), hoe hoger de loonkostensubsidie.
De bepaling van de loonwaarde wordt door een arbeidsdeskundig onderzoek op de werkplek gedaan. Daar schakelt de gemeente het UWV voor in. Als de loonwaarde is bepaald, stelt de gemeente de hoogte van de loonkostensubsidie vast.
Een voorbeeld: mw. X heeft een loonwaarde van 80%. De werkgever ontvangt dan een loonkostensubsidie die het verschil opvangt tussen die loonwaarde en het wettelijk minimumloon (WML). Daar komt dan vervolgens nog een vergoeding bovenop van de werkgeverslasten van 23%.
Als het cao-loon hoger is dan WML, zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. Lees meer.

Begeleiding (Jobcoaching)
Sommige medewerkers met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij kunnen een jobcoach krijgen. De jobcoach ondersteunt de medewerker bij het inwerken en bij het wennen aan nieuwe collega’s, routines en werkzaamheden. Ook adviseert de jobcoach u bij het omgaan met de nieuwe medewerker.
De kosten voor die jobcoach zijn voor rekening van de gemeente. De duur en intensiteit van de inzet van een jobcoach worden altijd in overleg met de werkgever vastgesteld.

Aanpassingen op de werkplek
Soms zal het inzetten van een medewerker op een garantiebaan alleen mogelijk zijn als er een aanpassing aan de werkplek wordt aangebracht. Als het gaat om een medewerker die u via de gemeente inzet, kan de gemeente die aanpassingen vergoeden. De gemeente zal in dat geval een advies aanvragen bij een arbeidsdeskundige van het UWV.
Als u iemand aanneemt met een ziekte of handicap die nu een uitkering via het UWV ontvangt, kunt u rechtstreeks met UWV in gesprek over een advies en de eventuele vergoeding voor aanpassing van de werkplek.

Medische urenbeperking
Naast mensen die per uur verminderd productief zijn, zijn er ook mensen die een medische urenbeperking hebben.
Deze mensen zijn door hun beperking niet in staat om 40 uur per week te werken. Daar is de loonkostensubsidie niet voor bedoeld. Deze mensen kunnen in een deeltijd dienstverband werken. Als zij daarmee minder dan het sociaal minimum verdienen, kunnen deze mensen een aanvulling vanuit de bijstand krijgen op het loon dat ze zelf verdienen. Als u medewerkers in dienst heeft voor wie dit geldt, kunt u hen verwijzen naar het Serviceplein op het Stadhuis Alphen aan den Rijn voor het aanvragen van een aanvullende uitkering.
NB Wanneer mensen met een medische urenbeperking ook per gewerkt uur verminderd productief zijn, kunt u bovendien voor hen een loonkostensubsidie aanvragen.

No-riskpolis
Medewerkers met een arbeidsbeperking zijn niet vaker ziek dan andere medewerkers. Maar als de medewerker toch ziek wordt, dan kunt u een beroep doen op de no-riskpolis. De no-riskpolis is een vergoeding van het doorbetaalde loon bij ziekte, ongeacht de oorzaak van de ziekte. Die gezamenlijke no-riskpolis wordt beheerd door UWV. Dus heeft u iemand aangenomen die valt onder de doelgroep garantiebanen en die werknemer wordt ziek? Meldt u bij het UWV.
Let op: Als een werknemer ook met loonkostensubsidie werkt, moet hij/zij zich zowel bij het UWV als bij de gemeente ziek melden.

Proefplaatsing
Wanneer u twijfelt of uw toekomstige medewerker met een arbeidsbeperking het werk aankan, kunt u een proefplaatsing aanvragen. Een proefplaatsing biedt u de mogelijkheid om de medewerker een beperkte periode met behoud van zijn uitkering in uw bedrijf te laten werken. Vaak is 1 of 2 maanden al voldoende om te weten waar u aan toe bent. In uitzonderlijke gevallen kan ook met de werkgeversadviseur een proefplaatsing van 3 maanden worden afgesproken. Komt een kandidaat via het UWV, dan is overigens 2 maanden het maximum.
In de periode van de proefplaatsing kan de loonwaardebepaling op de werkplek worden uitgevoerd.